Innen Pitney Bowes Norge utlyser en ledig stilling har det blitt foretatt en vurdering av hvilken type kompetanse og bakgrunn vi ønsker. Et sentralt mål ved hver stillingsutlysning er å gi et realistisk og konkret bilde av hva stillingen inneholder. Vi mener dette kommer både søkere og Pitney Bowes til gode.


Skolebakgrunn, karakterer, jobberfaring og personlige egenskaper er alle faktorer som spiller inn i vår vurdering av søkere. Vi er av en bestemt oppfatning at karakterer og skolebakgrunn ikke er avgjørende – det er vel så mye de menneskelige kvalitetene som betyr noe når vi skal ansette.

1. gangsintervju
Førstegangsintervjuet gjennomføres vanligvis få dager etter søknadsfristens utløp og alle som kalles inn blir kontaktet per telefon.

Førstegangsintervjuet gjennomføres ved at kandidatene intervjues i 45-60 min. Intervjuet er først og fremst en samtale for å bli bedre kjent og avstemme felles forventninger rundt stillingen. Du vil møte 1-2 Pitney Bowes-ansatte inkludert nærmeste, operative leder.
Temaer vi vil dekke under intervjuet er: Motivasjon, vurderingsevne, etikk, selvstendighet og initiativ, arbeidsinnsats og engasjement samt fremtreden og fremstilling.

Kort tid etter førstegangsintervjuet får du vite om du går videre til 2. gangsintervju. Alle som går videre blir innkalt via telefon. Avslag på søknad gis via e-post.

2. gangsintervju
2. gangsintervjuet tar ca 60 min – 90 min.
Du vil bli intervjuet av to erfarne medarbeidere. Dette intervjuet går mer i dybden enn 1. gangsintervjuet og vil således oppleves som mer krevende og praktisk orientert. Det går selvfølgelig begge veier - du får anledning til utdype dine ønsker og ambisjoner og få svar på spørsmål om Pitney Bowes. Det er samtidig viktig for Pitney Bowes at vi får vite mest mulig om deg i denne samtalen slik at vi står igjen med et solid beslutningsgrunnlag.

Kort tid etter 2. gangsintervjuet ringer vi deg opp for å gi deg tilbakemelding vedrørende videre prosess.