Customer Information Management

AAA reducerade den tid det tog att skapa modeller från 5 månader till bara 6 veckor.

Auto Club Groups (ACG) team för avancerade analyser analyserar nu a effektivt och får snabb inblick med hjälp av Portrait Self Service och Spectrum Miner™.

Kundprofil

Sammanslutning av bilklubbar med 50 miljoner medlemmar

ACG är AAA:s näst största klubb

6 miljoner kunder i den södra regionen

Affärsmål

Snabbare svar från hjälpteamet

Skapa fler modeller på kortare tid

Analysera kundernas datavolymer och skapa bättre affärsmöjligheter

Fördelar

Ökad träffsäkerhet för prediktiv modellering

Sparade 1,5 timme per projekt

126 timmar per månad

Ökade produktiviteten till 13 projekt per anställd och månad

Implementerade lösningar

Spectrum Miner™

Utilising state-of-the-art 3D data visualisation and rapid modeling automation Spectrum Miner™ uncovers important data relationships helping you to predict future and profit-impacting behaviours as well as gaining fast actionable insight into your customers.

Mer information

Översikt

"Förfrågningar om specialanalyser av data hindrade oss från att utveckla de djupare statistiska analyser och modeller som vi behöver. Dessutom tog processerna för lång tid. Vi behövde verktyg som gav affärsenheterna direkt tillgång till data. Det här har frigjort tid så att mitt team kan modellera snabbare." Kristin Rahn, chef,
AAA Advanced Analytics,
Auto Club Group

ACG:s södra region – som täcker Florida, Georgia och västra Tennessee – erbjuder vägassistans, reseplanering, försäkring och andra finanstjänster till mer än 6 miljoner kunder.

Med nio affärsenheter (däribland medlemsvärvning, förnyelse av medlemskap, resor, vägassistans, utmärkelser, marknadsinformation, försäkringar, annan produktförsäljning och marknadsföring) analyserar den ideella medlemsorganisationen stora datavolymer i syfte att ta fram förbättrade affärsstrategier.    

Varje affärsenhet inom organisationen förlitade sig på analysteamet för att få tillgång till data och analyser, såväl som för statistisk modellutveckling. Företaget behövde användarvänlig teknik som skulle hjälpa modelleringsteamet att svara snabbare på inkommande ärenden. De behövde också en lösning som möjliggjorde webbaserad självbetjäning.

Affärsbehov

ACG:s södra region stod inför utmaningen att fördubbla säljmålen i hela företaget för att nå intäktsmålen. Analysteamet, som hjälper de interna affärsenheterna med prediktiva modeller och specialanalyser, medger att med de traditionella statistikverktygen kunde det ta upp till 6 månader att slutföra ett modelleringsprojekt.

Teamet behövde hitta ett sätt att korta ned modelleringscykeln (däribland databehandling och -omvandling, redovisning av saknade värden och outliers, datatillgänglighet, undersökande dataanalys samt modellutveckling) och samtidigt få ut mer av sina analyser.

Trycket på analysteamet kom från två håll:

1. De förväntades producera fler modeller på mycket mindre tid

2. De behövde frigöra tid genom att låta affärsenheterna själva besvara några av sina analysfrågor

Lösning

Företaget valde Spectrum Miner™ för att få en förenklad modelleringsprocess och en snabbare hantering och utdataprocess. Med Spectrum Miner™ kan analysteamet ta fram en stor sammanslagen tabell som innehåller alla relevanta data. Sedan används Spectrum Miner™ på tabellen för att mer effektivt skapa modeller med hög träffsäkerhet. 

Företaget valde även att använda Portrait Self Service Analytics för att affärsenheterna själva skulle kunna tillgodose sina databehov. Med Portrait Self Service Analytics förbereder teamet nio analystabeller per månad. Tabellerna är lättillgängliga för personal inom affärsenheterna och ligger till grund för nya affärsinsikter.

Ekonomiavdelningen kan till exempel ta fram kostnad per utryckning och medlemskap åt vägassistansföretag, och därigenom visa hur lönsam kunden är. På det här sättet har Nationwides kunddata blivit mycket träffsäker. Det har gjort att möjligheterna till merförsäljning maximerats samtidigt som kundnöjdheten ökat tack vare relevanta säljargument.

Pitney Bowes Portrait-lösningar har också integrerats i företagets kassaprogram. Det innebär att kassapersonal enkelt och i rätt tid kan komma åt säljargument och kundinformation vid dagliga rutintransaktioner.

Fördelar

"Implementeringen av Pitney Bowes Software-lösningar gav dubbelt resultat. Vi löste 75 procent av inkommande förfrågningar om dataanalyser från affärsenheterna och kortade ned tiden för modellering från 5 månader eller mer till bara 6 veckor." Kristin Rahn, chef,
AAA Advanced Analytics,
Auto Club Group

ACG:s analysteam analyserar nu data effektivt och får snabb inblick med hjälp av Portrait Self Service och Spectrum Miner. De har ökat träffsäkerheten vid prediktiv modellering och kortat ned modelleringstiden från 5 månader eller mer till bara 6 veckor.

Teamet sparade cirka 1,5 timme per projekt, vilket resulterade i 126 sparade timmar under en månad. Varje anställd genomförde i snitt 13 projekt per månad.

150 anställda har nu tillgång till Portrait Self Service Analytics, varifrån de kan hämta och analysera relevanta data för sina respektive affärsenheter.