Köpvillkor

Vid beställning

Allverksamhet som bedrivs på pbdirect.se ägs och förvaltas av Pitney Bowes Svenska AB (556061-6533).

Priserna är exklusive moms på 25%.

För att handla måste du vara registrerad hos Bolagsverket samt inneha F-skattesedel.

Vi har fri frakt på beställningar över 2000 SEK(exklusive moms), beställningar under denna summa debiteras en administrationsavgift på 65, - SEK + moms.

Orderbekräftelse

När vi mottagit beställningen skickar vi omgående en orderbekräftelse via e-post med leveransinformation. Stämmer inte ordern var god att kontakta vår kundtjänst omedelbart. Sparar orderbekräftelsen och vid kontakt uppge ordernummer/kundnummer.

Önskas du annullera eller ändra order så kontakta oss snarast möjligt på  08-734 17 00.

Outlöst paket

Vid outlösta paket förbehåller sig Pitney Bowes rätten att debitera beställaren en avgift på 159 SEK. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt samt hantering av försändelsen. Betalningsvillkor är 30 dagar och vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 50 SEK samt dröjsmålsränta och ev. inkassokostnader. Om paketet inte uthämtats blir det automatiskt registrerat som - ej uthämtat och debiteras därefter.

Transport

Pitney Bowes skickar alla paket med Landmark och UPS Express. Vid skadad eller bortkommen vara under transporten till kund är Pitney Bowes Svenska AB betalningsansvarig. Rapporteringen av utebliven leverans skall anmälas till vår kundtjänst inom 30 dagard från det att kund erhållit orderbekräftelse. Om varan skadas eller kommer bort vid återsändelse ansvarar kund som avsändare och blir betalningsansvarig

Retur & reklamationer

Alla reklamationer och returer måste godkännas av Pitney Bowes Svenska AB och du måste hänvisa till referens/kontaktperson som bevis på att varorna har returnerats. Returer skall anmäls inom 28 dagar från fakturadatum och skall vara i vårt gottfinnande inom överenskommelse. För att acceptera en returnerad vara måste objektet vara i originalförpackning, skyddas av ett yttre emballage och i ett säljbart skick.

  • Försändlese har förlorats
  • Felaktigt levererans
  • Missriktad faktura
  • Ej levererats till följd av fel i vår organisation
  • Skada uppkommit under transport

Säkerhetspolicy

Pintey Bowes Svenska AB förbehåller sig rätten att häva köp om bedrägeri misstänks.

Med syfte att öka kundtryggheten och hanteringen av den personliga informationen vid köp så arbetar Pitney Bowes med Secure Socket Layer (SSL). SSL är försedd med GlobalSign som aktiveras vid varje inloggningstillfälle.

SSL är ett beprövat verktyg som innebär att alla överförda uppgifter säkerställs mot användare. Det föreligger en låg risk att licensnummer, inloggningsuppgifter, lösenord eller annan personlig information exponeras för obehöriga. Ikonen med det gula hänglåset vid inloggning indikerar att de uppgifter du lämnar krypteras och behandlas konfidentiellt.

Om säkerhetssystemet varnar väljer Pitney Bowes att inte godkänna aktuell order. Det innebär att order stoppas, även om det inte rör sig om ett bedrägeri. Vi hoppas att du som kund har tålamod kring våra säkerhetsrutiner. 

Misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas för vidare uppföljning av Pitney Bowes.

Hantering av personuppgifter

Vid registrering och beställning av produkter sker samtycke till att Pitney Bowes Svenska AB lagrar och använder uppgifter kring inköp samt till de kontaktuppgifter som lämnats.

Syftet med att lagra uppgifterna är att kunna fullfölja de åtagande som vi på Pitney Bowes har förbundit oss till. Övergripande syfte är att tillhanda hålla god service samt att använda uppgifterna i informations- och marknadsföringssyfte. Marknadsföringskanalerna är nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Som kund har du möjlighet att efter registrering avbeställa våra marknadsföringstjänster vid första mailutskicket.

Pitney Bowes garanterar även att personuppgifter behandlas med största försiktighet och garanterar att kunduppgifter endast används av Pitney Bowes.

Allmänna Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor 91 version 2004
Enkla leveranser av datorer och kontorsutrustningar

Dessa allmänna leveransvillkor är avsedda att tillämpas vid leverans av Produkter och tillhörande tjänster. Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har det av parterna träffade avtalet och upprättade bilagorna företräde framför de allmänna bestämmelserna.

Definitioner

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Avtalet

Av parterna träffat avtal med bilagor.

Avtalad specifikation

Med Avtalad specifikation menas de krav som framgår av punkt 1.

Produkt/er

De maskinprodukter, nätverkskomponenter eller annan utrustning och Programprodukter som leverantören skall leverera enligt Avtalet.

Programprodukter

De standardprogramprodukter som leverantören skall leverera enligt Avtalet.

1. Avtalad specifikation

Med Avtalad specifikation menas krav på Produkt enligt nedan: a) Vid tidpunkten för Avtalets träffande av leverantören eller för dennes räkning utgivna eller i marknadsföringen använda produktbeskrivningar. b) Allmänt tillämpade normer för motsvarande produkter. Vid motstridigheter mellan a) och b) gäller de sinsemellan i angiven ordning.

2. Dokumentation

I leveransen ingår erforderlig användardokumentation i form av handböcker eller andra anvisningar. Användar¬dokumentationen skall vara avfattad på svenska eller engelska.

3. Förberedelse och installation

3.1  Kunden ombesörjer installation av Produkter om annat ej överenskommits. Leverantören skall tillhandahålla anvisningar för installation.
3.2  Om leverantören skall utföra installationen skall kunden utföra överenskomna och andra enligt leverantörens anvisningar erforderliga förberedelser för installationen. Leverantören installerar i överenskomna lokaler och i enlighet med allmänt gällande svenska föreskrifter.

4. Leveransdag

4.1  Leveransdagen är den dag då Produkt lämnas ut från leverantörens lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då Produkt framkommer till kunden.
      Avhämtar eller mottager kunden inte Produkt på avtalad tid, är leveransdagen den dag då Produkten fanns tillgänglig för avhämtning.
4.2  I det fall då leverantören skall utföra installationen av produkten är leveransdagen den dag då Produkten är installerad.

5. Leverans- och fraktkostnader

5.1  Såvida inte annat överenskommits sker leverans från leverantörens lager i Sverige. Leverantören ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt.
5.2  Skall leverantören utföra installation ombesörjer leverantören transport av Produkt till installationsplats.
5.3  Om leverantören ombesörjer transport skall kunden ersätta leverantörens utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

6. Leveransförsening

Kunden får genom skriftligt meddelande till leverantören häva Avtalet såvitt avser försenade Produkter om leveransförsening som beror på leverantören eller något förhållande på hans sida pågår mer än 30 dagar.

7. Risken för Produkter

Risken för Produkter övergår på kunden vid leveransdagen.

8. Pris, betalning

8.1  I avtalshandlingarna förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter. Priserna är fasta och angivna i svenska kronor, om annat inte anges.
8.2  Betalning skall erläggas inom 30 dagar efter den dag som infaller senast av fakturans utställande och leveransdag.

9. Dröjsmål med betalning

9.1  Betalar kunden inte i rätt tid har leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.
9.2  Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det leverantören anmodat kunden att betala förfallet belopp, får leverantören genom skriftligt meddelande till kunden häva Avtalet helt eller delvis.

10. Ägarförbehåll för maskinprodukt

10.1 Maskinprodukterna förblir leverantörens egendom till dess de till fullo betalats.
10.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda maskinprodukterna och att inte utan leverantörens skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa.

11. Särskilda villkor för Programprodukter

11.1 För Programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas detta avtal eller, där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med Programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.
11.2 Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till Programprodukter som levereras på eget media eller ingår i maskinprodukten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna leveransvillkor någon annan rätt, såsom äganderätt eller upphovsrätt genom Avtalet.

12. Underhåll

Leverantören garanterar tillgång till underhåll och reservdelar av maskinprodukter under tre år, om annat ej överenskommits. Leverantörens underhåll utförs till leverantörens vid varje tillfälle gällande normer och priser.

13. Ansvar för fel

13.1 Leverantören är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i Produkt som består i att den inte uppfyller Avtalad specifikation.
13.2 Leverantörens ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för Produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
13.3 Leverantörens ansvar omfattar inte: a) fel förorsakade genom kundens användning av Produkter med annan än av leverantören godkänd utrustning, tillbehör, programvara på ett sätt som påverkar dess funktion, b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i Produkter som skett utan leverantörens samtycke eller genom kundens försummelse, c) fel förorsakade av virus eller andra utifrån kommande angrepp, såvida inte det introducerats av leverantören genom dennes försummelse, eller fel förorsakade av tredje man på annat sätt eller genom andra omständigheter utom leverantörens kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör eller programvara som ej ingår i leveransen. d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
13.4 Leverantören får för att kunna uppfylla sitt ansvar införa sådana förändringar i Produkt som man kan visa är nödvändiga på grund av uppdatering i annan Produkt. Sådana förändringar får dock inte medföra att Produkten inte längre uppfyller Avtalad specifikation.
13.5 För att få åberopa att Produkt är felaktig skall kunden anmäla felet till leverantören inom skälig tid efter det han märkt felet. Kunden skall ange och vid behov visa hur felet yttrar sig.
13.6 Leverantören ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.
13.7 När Produkten är svår att flytta skall felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till leverantörens förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till leverantörens ordinarie arbetstid. På leverantörens begäran skall representant från kunden närvara under leverantörens arbete. I övriga fall skall fel avhjälpandet ske hos leverantören eller av denna anvisat serviceställe. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna.
13.8 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som leverantören svarar för, skall kunden ersätta leverantören enligt leverantörens vid varje tid gällande prislista för utförd tjänst.
13.9 Om leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får kunden skriftligen ge honom en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har kunden rätt till sådant avdrag på priset/avgiften som svarar mot felet. Är felet av väsentlig betydelse för kundens användning av Produkt och leverantören insåg eller bort inse detta, har kunden rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till leverantören häva Avtalet såvitt avser felaktig Produkt. Kunden äger tillika häva Avtalet beträffande övriga Produkter, om dessa står i sådant sammanhang med felaktig Produkt att de inte kan tas i avsett bruk. Häver kunden Avtalet har kunden rätt till skadestånd.
13.10Leverantörens ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot leverantören med anledning av fel.

14. Ansvarsbegränsning

14.1 Leverantören ansvarar för sakskador, som orsakats genom försummelse av leverantören eller av leverantörens anställda. Leverantörens skadeståndsansvar gentemot kund för sakskador omfattar endast ersättning för direkt skada och är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Oavsett ovanstående ansvarar dock leverantören inte för kundens förlust av information.
14.2 Parts skadeståndsansvar skall utom i fall som avses i punkt
14.3 och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 % av kontraktssumman för den Produkt som berörts. Denna begränsning omfattar inte prisavdrag och räntor. Part ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

15. Överlåtelse av Avtalet

15.1 Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.
15.2 Avtalet får inte överlåtas utan andra partens godkännande.

16. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (l962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.